Fiscale overzichten

Jaarverslag

De meeste organisaties publiceren een jaarverslag; een overzicht van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. In de sociale sector geeft een jaarverslag vaak een goed beeld van de werkmethoden, het soort cliënten, de personeelsformatie en de doelstellingen van de organisatie. Ook stichtingen zijn verplicht tot het opmaken van een jaarverslag.

Bij een kleine organisatie of bedrijf kan met enkele pagina’s volstaan worden, bij grote ondernemingen zijn het lijvige boekwerken.

Volgens de wet wordt er een onderscheid gemaakt tussen de jaarrekening en het jaarverslag. De eerste is het financiële gedeelte, met in elk geval de balans en de winst- en verliesrekening met een toelichting; het tweede is een beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar, met andere informatie. Verder is het in bepaalde gevallen verplicht dat een accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening wordt opgenomen. Bij jaarverslagen van grotere organisaties is meestal een kasstroomoverzicht toegevoegd.

In het spraakgebruik pleegt echter de term “jaarverslag” als aanduiding voor het gehele boekwerk te worden gehanteerd, en wordt het puur financiële deel met “jaarrekening” aangeduid.

 

Inkomstenbelasting (particulier en ondernemers) , Vennootschapsbelasting en Toelagen

Belasting betalen is niet leuk, maar te veel belasting betalen vindt al helemaal niemand leuk.
Daarom is het van belang regelmatig uw situatie tegen het licht te houden. En te kijken welke fiscale actualiteiten voor u van toepassing zijn. Een duidelijk overzicht van de situatie is van belang. En aan de hand van dit overzicht wordt gekeken hoe voordelig de aangifte uit kan pakken.
Alle aftrekposten worden doorgelopen en er wordt gekeken of er in de toekomst nog meer bespaard kan worden. Natuurlijk wordt er ook gekeken of het verstandig is de voorlopige aanslag van het lopende jaar aan te passen, zodat de belastingdruk zo optimaal mogelijk gespreid kan worden. Ook een korte blik in de afgelopen 3 jaar kan door middeling een besparing opleveren. Dit zal dan ook meegenomen worden. Als de aangifte voltooid is, wordt er ook gekeken of u nog in aanmerking komt voor een toeslag (zorg, huur of kindertoeslag).

Bij ondernemers wordt er tevens nog eens kritisch naar de onderneming en het jaarrapport gekeken. Zijn er nog extra aftrek mogelijkheden voor de winst belasting en wat voor gevolgen heeft dit in de gehele inkomstenbelastingcyclus.
Dit laatste wordt ook gedurende het jaar besproken, om te kijken of het verstandig is bepaalde aankopen het lopende jaar te doen of juist even uit te stellen.

 

Omzetbelasting en Loonheffing

Ook voor deze belastingen kunt u bij Administratiekantoor De Jong terecht.
Nadat uw administratie is bijgewerkt en gecontroleerd, wordt meteen de aangifte omzetbelastinggedaan, met u overlegd en vervolgens verstuurd naar de belastingdienst.

Dit geldt natuurlijk ook voor de loonheffing aangifte.
Voor deze aangifte wordt er tevens snelle check gedaan of alle personeelsdossiers actueel zijn en de CAO nog wijzigingen heeft voor de komende periode.

 

Managementoverzicht

Als u uw bedrijf goed wil blijven sturen, is het van grootbelang dat u regelmatig op de hoogte gehouden wordt van de actuele cijfers.
Eens per jaar door middel van een jaarrapport is hierbij afdoende.

Administratiekantoor De Jong verzorgt dan ook maandelijks of eens per kwartaal een overzicht, welke geheel naar uw wens is samengesteld.
Dit betekent dat na controle of verwerking van uw administratie een overzicht wordt samengesteld van de opbrengst en de kosten, openstaande crediteuren en debiteuren, de actuele voorraad.
Ook de brutomarge wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Natuurlijk kunnen ook andere zaken in dit overziht op genomen worden, zodat u totaal op de hoogte bent van de zaken, welke u belangrijk vindt. Doelstelling is, dat alles op 1 A-tje gepubliceerd wordt, zodat het een duidelijk overzicht blijft.